Comentários do leitor

Kredyt Hipoteczny Cytaty Encyklopedia Zarządzania

por Maxine Boggs (2019-10-15)


page1-77px-Z_tajnik%C3%B3w_archiw%C3%B3wPrzy wyborze takiego kredytu powinniśmy kierować się przede wszystkim jego oprocentowaniem. Ale zawsze powinny znaleźć się w nim niezbędne informacje, do których należy zaliczyć kwotę dotacji, rodzaj działalności gospodarczej, kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności w ramach wnioskowanej kwoty i środków własnych, działania podjęte na rzecz rozpoczęcia działalności, a w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń.

Spółki te są zobowiązane do przeprowadzania przeglądu pakietu konsolidacyjnego (badania nieobowiązkowych okresowych sprawozdań finansowych), którego celem jest weryfikacja zgodności danych zawartych w pakiecie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w grupie (w szczególności „przejście" na MSR), sprawdzenie rzetelności i jasności przedstawionej sytuacji finansowej, majątkowej oraz wyniku finansowego, a także porównywanie własnych wyników z wynikami prezentowanymi przez inne podmioty z grupy.

Zasady kształtowania struktury kapitału: - ustalenie maksymalnego poziomu zadłużenia w stosunku do posiadanego majątku, zwracając uwagę jednocześnie na pozom zadłużenia krótkookresowego i długookresowego, - ustalenie minimal usługi bankowe, produkty bankowe, kredyt bankowy, rachunek bankowy, rachunek bieżący kapitałów własnych, w literaturze ekonomicznej zakłada się, że udział kapitału własnego w przedsiębiorstwie powinien kształtować się w granicach 50%, - ustalenie granicy zadłużenia, aby nie obniżać zyskowności przedsiębiorstwa.

In the second quarter of 2012, the Bank carried out a number of financing transactions with Commercial Banking prospects, together with: a PLN 20 million overdraft facility for a distributor of house products, garden furniture and HoReCa segment products; a PLN 15 million business mortgage and a PLN 5 million overdraft facility for a mining equipment manufacturer; an increase of an overdraft facility from PLN 10 million to 29.9 million for a buyer from the foundry trade; a PLN 10.7 million working lease for a meals producer; PLN 10 million factoring for an agricultural inputs producer; and a PLN 10 million overdraft facility for an agricultural gear parts manufacturer.

W poradniku zamieszczono: − wymagania wstępne, czyli wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, − cele kształcenia, czyli wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz pracując z poradnikiem, − materiał nauczania, zawiera wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki modułowej.