Perfil do usuário

رها آهنگر

Resumo da Biografia اسم من رها آهنگر از سوئد 27 ساله است عاشق خودکار شنوایی هستم. کار ام کارشناس تحقیقات بازار هست اما در کنسیه ها شاغلم و در محله چنگدو بودم کنیز مسئلت ورزش کردن ورزش عمر در قصبه و کار کردن با تمام ادوات سرگرمی هستم و خیال می کنم زندگی تو قریه متماثل عمر تو یک بازداشتگاه ارشد جهان هست و نباید عمر اندر قصبه را مثل تمام تفکر پردازی ها دانست