Comentários do leitor

พจนานุกรมออกซ์ฟอร์ดฉบับเชิงจิตวิทยาอธิบายคำว่า pornography ว่า "การบรรยายด้วยภาพ, การเขียน หรือด้

"Emilia De Lissa" (2019-09-16)


พจนานุกรมออกซ์ฟอร์ดฉบับเชิงจิตวิทยาชี้แจงคำว่า pornography ว่า "การบรรยายด้วยภาพ, การเขียน หรือด้วยวัตถุอื่นๆซึ่งบอกถึงสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศหรือกิจกรรมที่มีลัษณะทิศทางส่อไปในเชิงกระตุ้นกามารมณ์อย่างชัดเจน"

จะมองเห็นได้ว่าการนิยามความหมายที่เข้าเกณฑ์ของสิ่งที่ถูกจัดเป็น "pornography" นั้นไม่เหมือนกันออกไป การจะระบุว่าวัตถุชิ้นไหนเป็นสิ่งกระตุ้นกามารมณ์ หรืองานจัญไรย่อมขึ้นกับการกำหนดความหมายในแต่ละบริบททางด้านสังคม ในยุคกรีก-โรมันโบราณ รูปปั้นหรืองานศิลปะที่แสดงทรงอวัยวะสืบพันธุ์ชายเป็นสิ่งแพร่หลาย แต่ว่าข้าวของในบริบทนั้นบางทีอาจมิได้มีหน้าที่หน้าที่ในด้านการกระตุ้นกามารมณ์ในทางสังคมรวมทั้งจิตวิทยาราวกับนิยามของ "สิ่งกระตุ้นกามารมณ์" ในยุคสมัยใหม่

แต่ ถ้าจะรายงานในภาพกว้างในด้านวัตถุสมัยโบราณที่แสดง "กิริยาอาการ ‘เซ็กซ์’ ซึ่ง ‘กระตุ้นกามารมณ์’ ด้วย" ตามนิยามยุคใหม่ วัตถุรูปแบบนี้ที่บางทีอาจพูดได้ว่าเป็น "สิ่งกระตุ้นกามารมณ์" ในสมัยโบราณจะถูกทำออกมาผ่านงานศิลปะอย่างรูปปั้น, รูปภาพ, หนังเกย์ ภาพวาดในฝาผนังถ้ำต่างๆซึ่งเป็นลักษณะของศิลป์ที่มีจุดแข็งก็คือสามารถถ่ายทอดจินตนาการเข้าไปด้วยได้ ไม่ว่าจะเป็นขนาดของของลับ หรืออาการต่างๆ