Gonçalves Correia, A. F., & von Kleist, H. (2022). Fragmentos . PARALAXE, 8(1). https://doi.org/10.23925/2318-9215.2021v8n1T2