Comentários do leitor

How To Apartment

"Christal Belmore" (2018-11-18)


du an quan 9Dù khan hiếm thực sự, nhưng thị trường vẫn có những dự án mở bán khi đã bước vào giai đoạn bàn giao nhà. Đơn cử, tại dự án quận 9 có Dự án Him Lam Phú du an quan 9 (bàn giao nhà trong tháng 6 này), còn có Saigon Gateway chung cư quận 9