Comentários do leitor

آموزشگاه آرایشگری زنانه

por Hoanr amoozan (2020-09-02)


آموزشگاه آرایشگری زنانه هنرآموزان در دهه ی شمسی با زحمات بی دریغ و بی شائبه ی خانم مهناز محمدی با اخذ پروانه از سازمان فنی و حرفه ای کشور شروع به فعالیت نمود. آموزشگاه آرایشگری زنانه هنرآموزان مدیریت خانم محمدی ، در ابتدای تاسیس با مشکلات بسیار زیادی نظیر نبود مواد اولیه ی مرغوب در بازار و عدم وجود آموزگاران خبره و ورزیده در آموزشگاه آرایشگری زنانه مواجه بود.