Comentários do leitor

Quyền Của Trẻ Em

"Mirta Pettigrew" (2019-06-12)


Chúng ta dù rất yêu thương trẻ em nhưng có lẽ nhiều người đã, và đang vi phạm những quyền cơ bản của trẻ em. Liệu người ta có thể chăm sóc tốt những đứa trẻ khi mà chưa hiểu hết những quyền dành cho trẻ em? Trong văn hóa World Vision Việt Nam, dmc.gov.vn, Nam, cha mẹ luôn dành cho trẻ nhỏ những tình yêu thương nồng nàn và sự chăm sóc tốt nhất. Trẻ bị thiếu kỹ năng sinh tồn do sự bao che, đùm bọc quá kỹ của phụ huynh làm mất đi cơ hội khám phá thế giới xung quanh của trẻ. Trẻ không được phát triển cá tính và nhân cách phù hợp do người lớn chưa tôn trọng tất cả ý kiến của trẻ và vẫn suy nghĩ rằng già bảo trẻ vâng. Một phần lớn nguyên nhân gây ra là do phụ huynh và thậm chí các giáo viên mầm non, bảo mẫu chưa biết và hiểu hết về QUYỀN TRẺ EM. Vậy trẻ em có những quyền gì? Mọi trẻ em có quyền biết mình là ai, từ đâu đến và bố mẹ mình là ai.


Mọi trẻ em cần có những tài liệu về nguồn gốc, sự tồn tại trước luật pháp. Trẻ em có quyền vui chơi và khám phá tự nhiên trong lành. Trẻ em có quyền được thể hiện ý kiến một cách tự do. Trẻ em nên nói ra những gì mình suy nghĩ cũng như những gì trẻ em cảm nhận và điều mà trẻ em muốn. Mọi đứa trẻ đều có quyền ăn uống sạch sẽ, khoẻ mạnh. Hiện nay quyền về chế độ dinh dưỡng đang bị vi phạm nghiêm trọng bởi vì có 425 triệu trẻ em trên khắp thế giRN5\R2FR55R6@\R2FR56R51\R4DR6G\R2FR56R6F\R4DR6F\R2FR55RNF\\R4DR6O\R4DR5C\R4DR5D\R4AR5GR2FR55RN5\R2FR56R6F\R4CRNFR2FR55ROD\R2FR55RNFY\#R2FR56R55\\\R4AR6F\R2FR55R5F\\R4DR6G\R4DR6F\R2FR55ROD\R4DR6F\R2FR55R5N\R4CRODY\#R2FR56R6B\R2FR56R6D\R2FR56R55\\R4CRNFR2FR55ROF\R4DR5D\R2FR55ROF\R4DR64\R4CRNFR2FR56R5DY\:R2FR55RN@\R2FR55RNN\R4CRNFR2FR55R6N\R2FR56R55\R4DR64\R2FR56R6D\R4DR5D\R2FR55RNN\R4AR5GR2FR55RN3\R2FR56R6D\R2FR55RNNYRD4XRD2RG3RG6RD4RD2:R2FR55RN@\R2FR55RNN\R2FR55RNF\\R4CRNFR2FR55ROF\R4DR5D\R2FR55R61\R4DR64\R2FR56R6F\\R4DR6F\R4DR6G\R4CRNFR2FR55RNN\\R2FR56R6F\R2FR55RN5\R2FR55ROF\R2FR55R6D\R2FR55R6@\R2FR56R55\Y\4R4DR5N\R2FR55RN5\R2FR55R5F\R4DR56\R4CRNFR2FR55R6F\R2FR55R6@\R2FR56R63\R4AR5G\R4DR6G\R4DR6G\R4DR6FRE4\R2FR56R55\\R4DR5D\R2FR55ROF\R2FR55RO@\R4DR6FY\#R2FR56R55\\R2FR56R6@\R4CRNFR4AR5GR2FR55R6D\R2FR56R6D\R2FR55RO@\R2FR55ROF\R4AR6F\R2FR55RODRE4\R4DR6E\R2FR55RNDRE4\\R2FR56R51\R4DR6G\R2FR55RN5\R4DR63\R2FR55R6@\R4DR64Y\#R2FR56R55\\R4CRNFR4AR5GR2FR55R6D\R2FR56R6D\R2FR55RO@\R2FR55RNF\R2FR56R6F\R2FR56R6F\R4DR5C\R4DR6F\R2FR56R55\\R4DR6G\R4CRNFR4AR5GR2FR55R6D\R4CRNFR2FR56R6D\R2FR56R6D\\R4DR6F\R4AR5GR2FR55RN3\R2FR55R6D\R2FR56R51\\R2FR56R5@\R4DR66\\R2FR56R6D\Y\#R2FR56R55\\R4DR5D\R2FR55ROF\R4CRNFR4AR5GR2FR55R6D\R2FR55RO3RE4\R4CRNFR4AR5GR2FR55R6D\R4CRNFR2FR56R51\R4AR5GR2FR55RN3\R2FR55ROB\R4DR63\R4DR6G\R2FR56R6B\R2FR56R6D\R2FR56R55\\R4CRNFR2FR55ROF\R4DR5D\R2FR55ROF\\\R2FR55RO3\R2FR56R51\R2FR56R6B\E\_N\R2FR55RN5^\R2FR55RNN\R4DR6F\R4CRNFR2FR55ROF\R4CRNFR2FR56R5@Y\9R2FR55R61\R2FR55ROF\R4DR6G\R4CRNFR4DR5C\\R4BR6N\R2FR55RO5\\R2FR56R6F\R2FR55RN1\R4DR64\R2FR56R6D\\\R4DR56\R4CRNFR2FR55R6F\\R2FR56R51\\\R4CRNFR4DR64Y\:R2FR55RN@\R2FR55RNN\R4CRNFR2FR55R6N\R2FR56R55\R2FR56R6@\R2FR55RNN\R4DR6F\R4DR6GRE4\R2FR55RNN\R4AR6F\R2FR55RO3\R4DR6G\\R4CRNFR4DR64\R4CRNFR2FR55ROD\R4DR56\R4CRNFR2FR55R6FRE4\R2FR55RN@\R2FR55R6D\R4DR6F\R2FR55ROD\R4DR6G\R4CRNFR2FR55ROD\R4DR66\R4AR5GR4AR6FY\9R4AR5G\R2FR56R65\R4DR5E\R2FR55R61\R4CRNFR2FR55R6N\R2FR56R55\R2FR56R6D\R2FR55R65\R2FR55RO1\\R4CRNFR4DR64RE4\R2FR55RNB\R2FR56R6B\R2FR55R6@\R4DR64\R4CRNFR2FR55ROD\\R2FR55RN1\R4DR6G\R4CRNFR4AR5GR2FR55RN3\R2FR55RNF\R2FR56R5@\R2FR56R6D\\R4AR5G\\R4DR6O\R4CRNFR4DR5D\R2FR56R5@\R2FR56R51\Y\:R2FR55RN@\R4CRNFR2FR55R6N\R2FR56R55\R4DR66\R4CRNFR4AR5GR2FR55R6D\R4AR5GR2FR55RN1\R4DR6G\R2FR55RNN\R4DR6F\R2FR56R55\R2FR56R6FRE4\R2FR55RN1\R2FR56R63\R4DR6G\R4DR6F\R4DR63\R2FR55R6@\R4DR66\R4DR6G\R2FR56R51\R2FR56R6D\R4CROD\R2FR55R6@\R4DR64\R4CRNFR2FR55ROD\R2FR55RN@\R4CRNFR2FR55R6N\R2FR56R55\R4CRNFR2FR55ROF\R4CRNFR4AR5GR2FR55R6D\R4CRNFR2FR56R51\R4DR6F\R2FR55R5N\\R2FR55RNFY\5R4DR66\\R4CRNFR4DR5D\R4DR64\R2FR56R6D\R2FR56R5N\R4DR6G\\R2FR56R6D\R4CRNFR4AR5GR2FR55R6D\R4CROD\R4DR5D\R2FR55R6N\R2FR56R55Y\R4CRNGR2FR55ROD\R2FR56R55\\R4DR5D\R2FR55ROD\R4AR5GR2FR55RN5\\R4DR6G\R2FR56R51\R2FR55RN5\R2FR55RNN\R4DR6F\R2FR56R55\R2FR56R6FRE4\R4CRNFR4AR5GR2FR55R6D\R4CROD\R2FR56R6F\R4DR6G\R2FR55RNF\R4AR5GR2FR55RN5\R2FR56R6FY\#R2FR56R6B\R2FR56R6D\R2FR56R55\\R4DR66XR4DR5D\R2FR55ROD\R4CRNFR4AR5GR2FR55R6D\R2FR55RNF\\R2FR56R51\R2FR55RN5\R2FR55R5F\RE4\R4DR6G\R4DR64Y\#R2FR56R6B\R2FR56R6D\R2FR55RO3\R4AR6F\R4DR66\R2FR56R51\R2FR55RN5\R4CRNFR2FR55ROF\R4DR5D\R2FR55ROF\R2FR56R55\\R4AR5G\Y\:R2FR55RN@\R2FR55RNF\\R4CRNFR2FR55ROF\R4CRNFR4DR5D\R4DR5D\R4DR6G\R4CRNFR4DR5D\R2FR55ROF\R2FR55R6@\R2FR56R55\\R4CRNFR2FR55ROD\R4CRNFR2FR55R6N\R2FR56R55\R4CRNFR4AR5GR2FR55R6D\R2FR55RNF\R4AR6F\R4DR6G\R4CRNFR4AR5GR2FR55R6D\R2FR56R6D\R2FR55RO@\R2FR55ROF\R2FR55R6@\R4DR64\\R2FR56R51\R2FR55RN5\R4CRNFR4DR5DY\9R2FR56R51\R2FR56R6F\R4DR5D\R4DR6G\R2FR56R51\R2FR55RNF\\R2FR56R55RE4\\R4DR6D\R2FR55R63\R2FR55ROF\\7YYRD4XRD2RG3RG6RD4RD2<\\R2FR56R5N\R4DR5C\R2FR55RNF\R2FR55RN5\\R4DR64RE4\R2FR55RO3\R2FR56R6@\R2FR56R6D\\R2FR56R6B\\R4DR6F\\R2FR55RNN\R2FR56R6D\R2FR55ROF\R2FR55R6D\R2FR56R6B\R4CRNFR2FR56R6D\R2FR56R6D\\R4DR6F\\R2FR55RNN\R2FR55RNF\R4CRNFR2FR56R6@\R4CRNFR2FR55R6@Y\BY\