Vol 3, No 2 (2012)

JUN/2012

Table of Contents

Editorial

Editorial
Arnoldo de Hoyos
PDF
1

Papers

Makoto Hadeishi, Kazuhiro Fukuyo
PDF
3-10
Adalzira Regina de Andrade Silva, Andyara de Santis Outeiro, Ivani Catarina Arantes Fazenda
PDF
11-18
Zhang Binbin, Ding Jiangtao, Li Mingxing, Zhang Tongjian
PDF
19-26
Niu Yanshao
PDF
27-33
Toshihiro Ioi, Seiichiro Hata, Shigeru Nagami, Hiroshi Okuhara
PDF
35-44
Kolani Pamane, Fabrice Boko
PDF
45-55
Yusuke Kurita, Takumi Ota, Koji Kimita, Yoshiki Shimomura
PDF
57-66