Gang, Liu, Electronic Information School, Wuhan University, Wuhan, P.R, China