Xiaojun, Min, Wuhan University of Technology, China