Shashyna, Maryna, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine