Serbov, Mykola, Odessa State Environmental University, Ukraine